Skip to main content

Wyjaśnienie tematu

Jak należy interpretować temat Zgromadzenia Ogólnego

Temat zgromadzenia „Jedno Ciało, jeden Duch, jedna nadzieja” został zaczerpnięty z Listu do Efezjan 4:4 (Biblia Warszawska): „Jedno ciało i jeden Duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania”.

Jedno Ciało 

Ten element reprezentuje naszą wzajemną relację jako jednego Ciała Chrystusa, które jest zakorzenione w miłości Chrystusa, skoncentrowane na krzyżu Chrystusa i wspólnym życiu sakramentalnym, zjednoczone w służbie Bożemu stworzeniu. Wyraża wspólną radość ciała Chrystusa, wyzwolonego przez łaskę, którego ramiona wyciągnięte są do świata w holistycznej misji. Przypomina nam również, że jesteśmy nierozerwalnie związani ze sobą nawzajem i z całym stworzeniem. Widzimy w tym obrazie ducha powitania i gościnności, odzwierciedlającego charakter miasta Kraków i Kościoła Ewangelicko-Augsburski w RP, który jest gospodarzem Zgromadzenia.

Jeden Duch

Ten element reprezentuje naszą łączność w Duchu Świętym oraz przez Jego działanie. Gołębica jako Duch Święty, który nas porusza, rozpalając odnowę w Kościele, w naszych wspólnotach i w świecie. Gołębica jest również symbolem pokoju i jedności, nawiązując do tematu Zgromadzenia, słów z Listu do Efezjan 4:3-4. Ten obraz jedności Ducha w więzi pokoju jest przypomnieniem o Bożym przemieniającym dziele sprawiedliwości, pokoju i pojednania.

Jedna nadzieja

Ten element reprezentuje nadzieję, jaką mamy w naszej wierze, zakorzenioną w Chrystusie – nadzieję, która wyrasta jak liście na gałęzi, rodząc nowe życie. Trzy liście reprezentują teologię trynitarną, którą przyjmujemy jako luteranie, a w połączeniu z gałęzią odzwierciedlają zaangażowanie wspólnoty Kościołów ŚFL na rzecz sprawiedliwości ekologicznej i ekonomicznej. Gałązka w tym projekcie stanowi bezpośrednie odniesienie do gałązki niesionej przez gołębia w logo ŚFL – łączy je motyw pojednania poprzez rzecznictwo i dialog z troską o stworzenie.