Skip to main content

Czym jest Zgromadzenie Ogólne?

Witamy na Trzynaste Zgromadzeniu Ogólnym, które jest główną władzą ŚFL

Zgromadzenie Ogólne to najwyższy organ decyzyjny ŚFL. Oprócz świętowania wspólnej wiary wspólnoty luterańskiej w różnych kontekstach i kulturach, Zgromadzenie pozwala nam wzbogacać się nawzajem we wspólnej refleksji i rozeznaniu oraz zapewnia platformę wspólnego podejmowania decyzji. Jako główna władza ŚFL Zgromadzenie Ogólne jest najbardziej reprezentatywnym wyrazem wspólnoty ŚFL. Biorą w nim udział delegatki i delegaci ze wszystkich Kościołów członkowskich. Wyniki prac i decyzje zgromadzenia stanowią podstawę działania ŚFL w kolejnych 6 a nawet 7 latach.

Gaining the energy from an ecclectic array of global music, at the Lutheran World Federation's Twelfth Assembly. Windhoek, Namibia, May 2017.
Gaining the energy from an ecclectic array of global music, at the Lutheran World Federation's Twelfth Assembly. Windhoek, Namibia, May 2017. Photo: LWF/Albin Hillert

Czym jest Zgromadzenie Ogólne?

Gospodarzem Trzynastego Zgromadzenia Ogólnego, które odbędzie się od 13 do 18 września 2023 roku w Krakowie na południu Polski, jest Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP. Dziękujemy Kościołowi-gospodarzowi za gościnność. Każde Zgromadzenie opiera się na Piśmie Świętym. Temat tego zgromadzenia brzmi „Jedno Ciało, jeden Duch, jedna nadzieja” i odwołuje się do słów z Listu do Efezjan 4:4 „Jedno ciało i jeden Duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania.” ŚFL serdecznie wita delegatki/-ów, uczestniczki/-ków zgromadzenia z urzędu, partnerów z innych Kościołów chrześcijańskich i religii, media oraz Kościoły członkowskie, które obserwują Zgromadzenie z daleka.

Droga do Zgromadzenia Ogólnego

Przygotowania do Zgromadzenia zaczynają się na długo przed oficjalnym wydarzeniem. Przed Zgromadzeniem Ogólnym w poszczególnych regionach ŚFL odbywają się spotkania przygotowawcze Kościołów członkowskich. Stanowią one ważną przestrzeń refleksji duchowej, pozwalają odnieść tematy Zgromadzenia Ogólnego do lokalnych kontekstów kościelnych i umożliwiają budowanie wspólnoty. Głównym zadaniem  regionalnych spotkań przygotowawczych jest przygotowanie listy kandydatek/-ów – osób reprezentujących Kościoły członkowskie w swoim regionie, które zostaną nominowane do służby w nowej Radzie ŚFL.

Odbywają się również globalne spotkania przygotowawcze kobiet i młodzieży. Delegatki/ci przechodzą szkolenie z zasad i procedur udziału w debatach, podejmowaniu decyzji i głosowania podczas Zgromadzenia Ogólnego.

Zasadnicze funkcje

Zgromadzenie Ogólne ŚFL to doniosłe wydarzenie, podczas którego powstaje obszerny materiał, który wyznacza kierunek prac ŚFL do następnego Zgromadzenia. Ponadto Zgromadzenie ustanawia statut ŚFL, wybiera prezydenta i członków Rady, która zarządza ŚFL w okresie pomiędzy Zgromadzeniami Ogólnymi oraz zatwierdza sprawozdania prezydenta, sekretarza generalnego i przewodniczącego Komisji Finansowej.

Zgromadzenie Ogólne spełnia jeszcze jedną, nie mniej ważną funkcję. Dąży do wzmacniania wspólnoty luterańskiej do składania świadectwa i służby w nadchodzących latach oraz wspierania wspólnoty luterańskiej w uczeniu się i refleksji w oparciu o lokalny kontekst państwa-gospodarza oraz kontekst regionalny. Zgromadzenie Ogólne zazwyczaj zbiera się co sześć lat, zaś konkretny termin, miejsce i program określa Rada.

Wielkość i skład

Rada ŚFL określa liczbę delegatek/-ów i reprezentację liczbową poszczególnych Kościołów członkowskich, biorąc pod uwagę ich wielkość oraz podział na kontynenty i kraje. Każdy Kościół członkowski ma prawo wydelegowania co najmniej jednej osoby na Zgromadzenie Ogólne. Każdy region jest reprezentowany przez co najmniej 40 procent kobiet, 40 procent mężczyzn i 20 procent młodzieży. ŚFL dąży do zachowania równowagi pomiędzy delegatkami/-ami świeckimi i ordynowanymi. Inne/i uczestniczki/-cy mogą zabierać głos w obradach prowadzonych na posiedzeniu plenarnym, ale tylko delegatki/-ci mają podwójne prawo: głosu i głosowania.

Na XIII Zgromadzeniu Ogólnym spodziewamy się 350 delegatek/-ów. Przed Zgromadzeniem Ogólnym odbędą się spotkanie Rady, spotkania przygotowawcze młodzieży i kobiet oraz wizyty przygotowawcze.

Wyniki Zgromadzenia Ogólnego

Na Zgromadzeniu powstanie seria dokumentów urzędowych, które wyrażają stanowisko ŚFL w kwestiach kluczowych dla wspólnoty, problemów ekumenicznych i globalnych. Wypracowane zostaną następujące trzy typy dokumentów:

  • Posłanie Zgromadzenia Ogólnego, które opisuje i przedstawia doświadczenie Zgromadzenia oraz stanowi zbiorowe upamiętnienie tego historycznego wydarzenia w życiu wspólnoty luterańskiej
  • Rezolucje Zgromadzenia Ogólnego, które wytyczają ogólny kierunek życia i pracy ŚFL w kontekście planu strategicznego i dostępnych zasobów
  • Oświadczenia Zgromadzenia Ogólnego, które opisują konkretną kwestię lub problem oraz stanowisko Zgromadzenia w tej sprawie. Oświadczenia przeznaczone są do szerokiego upublicznienia.