Skip to main content

Temat Zgromadzenia Ogólnego

Jedno Ciało, jeden Duch, jedna nadzieja

Temat Zgromadzenia Ogólnego „Jedno Ciało, jeden Duch, jedna nadzieja” przypomina nam, że w podzielonym świecie, jesteśmy powołani do jedności w ciele Chrystusa. Temat pochodzi z Listu do Efezjan 4:4: „Jedno ciało i jeden Duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania” (Biblia Warszawska).

The first publications introducing the thirteenth Assembly and its theme.
The first publication introducing the thirteenth Assembly and its theme.

Temat posiada potencjał ekumeniczny oraz konkretnie odnosi się do potrzeb świata. Kościoły członkowskie ŚFL są powołane do składania świadectwa o Bożym współczuciu i miłosierdziu wobec świata. Temat jest również odzwierciedleniem powołania Kościoła, by dążyć do jedności przez zaangażowanie w służbę i misję, taką jak profetyczna diakonia, działania humanitarne i rzecznictwo, aby położyć kres niesprawiedliwości i odczłowieczającym praktykom. Świat pilnie potrzebuje usłyszeć ewangelię o usprawiedliwieniu – Bożym akcie uwalniającej łaski. Jesteśmy powołani do tej przygody, jaką jest życie ewangelią ciągle na nowo w naszych wielu kontekstach. Razem, jako wspólnota Kościołów, jesteśmy posłani do świata.

Dowiedz się więcej o trzech elementach: Jedno Ciało, jeden Duch, jedna nadzieja

Zgromadzenie ma trzy podtematy: Duch Święty Stwórca, Duch Święty Pojednawca, Duch Święty Odnowiciel. Podtematy pomogą delegatkom(-tom) interpretować główny temat w świetle stwórczej, pojednawczej i przemieniającej miłości Boga.