Co oznacza bycie Kościołami we wspólnocie?

20 WRZ 2023

Przesłanie XIII Zgromadzenia ŚFL  

Trzynaste Zgromadzenie Światowej Federacji Luterańskiej (ŚFL) zakończyło się 19 września, a Kościoły członkowskie zobowiązały się do wzmacniania więzi między sobą, pielęgnowania daru jedności w różnorodności oraz służenia bliźnim, „pamiętając, że centrum zawsze stanowi Chrystus”.

Delegatki i delegaci uczestniczący w tygodniowym spotkaniu najwyższego organu decyzyjnego ŚFL podkreślili, że wracają do swoich krajów „z głębszym zrozumieniem, co oznacza bycie Kościołami we wspólnocie”. Zwrócili również uwagę, że jako Kościoły nieustannie podlegające Reformacji „są wezwani do działania na rzecz pokoju na świecie, między ludźmi, krajami i z całym stworzeniem”.

Image
Bishop Kaisamari Hintikka

Bishop Kaisamari Hintikka of the Evangelical Lutheran Church of Finland delivering the message of the LWF Thirteenth Assembly. Photo: LWF/Albin Hillert

W posłaniu, nawiązującym do tematu Zgromadzenia „Jedno Ciało, jeden Duch, jedna nadzieja", delegaci Kościołów członkowskich zobowiązali się do wzmocnienia więzi między nimi, pielęgnowania daru jedności w różnorodności i służenia bliźnim, „pamiętając, że w centrum jest zawsze Chrystus”. 

Zobowiązali się do zdecydowanych działań na rzecz sprawiedliwości ekonomicznej i klimatycznej, gdyż we współczesnym świecie ludzie doświadczają cierpienia i wykluczenia a Ziemia cierpi na skutek kryzysu klimatycznego.

Podczas Zgromadzenia istotnym tematem było wzmocnienie podstaw teologicznych Kościołów we wspólnocie luterańskiej. W posłaniu delegaci podkreślili znaczenie edukacji teologicznej i formacji przedstawicieli gremiów decyzyjnych: „Odpowiedzialna teologia buduje inkluzywne wspólnoty” i „daje przestrzeń odnawiającej i reformującej mocy Jednego Ducha”.

W programie Zgromadzenia znalazła się także wizyta w byłych obozach koncentracyjnych i zagłady Auschwitz-Birkenau, co przełożyło się na posłanie, w którym potwierdzono deklarację z 1984 roku, potępiającą antysemityzm jako sprzeczny z przesłaniem Ewangelii. Delegaci zobowiązali się do przeżywania luterańskiego dziedzictwa w wierze chrześcijańskiej z miłością i szacunkiem dla narodu żydowskiego. 

Zgromadzenie zauważyło, że niektóre Kościoły na świecie nadal doświadczają ograniczonej wolności słowa i prześladowań z uwagi na stanowiska jakie zajmują w kwestii sprawiedliwości i praw człowieka. Przedstawiciele Kościołów członkowskich wyrazili ubolewanie z powodu tej dyskryminacji, niezależnie od tego, gdzie ma ona miejsce, i wezwali ŚFL do zajęcia się tą sprawą. 

„Nadzieja jest soczewką, przez którą patrzymy na świat jako naśladowcy Chrystusa" - czytamy w posłaniu. Uczestnicy Zgromadzenia potwierdzili zaangażowanie luterańskich Kościołów w holistyczną misję Boga poprzez głoszenie Ewangelii, działania na rzecz sprawiedliwości i służbę diakonijną na poziomie lokalnym, jak i globalnym.

Zgromadzenie wezwało wspólnotę Kościołów do odnalezienia nowych sposobów dzielenia się nadzieją, inspirowaną wiarą w Boga i służenia ludziom potrzebującym, w tym migrantom, uchodźcom i osobom dotkniętym różnorodnymi kryzysami.

W posłaniu odniesiono się również do planowanych w 2030 roku obchodów 500. rocznicę Wyznania Augsburskiego i jego ekumenicznego potencjału i zachęty do jedności oraz utrzymywania Ciała Chrystusa - Kościoła - razem.

Zgromadzeni w Krakowie przedstawiciele Kościołów członkowskich ŚFL wyrazili wdzięczność Kościołowi Ewangelicko-Augsburskiemu w Polsce za doskonałą organizację Zgromadzenia: „Polski Kościół luterański pokazał, że każdy Kościół ma dary, którymi może dzielić się z resztą wspólnoty."